Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvauriota

Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa.

Toimintamalli on vielä osittain kehitysasteella, mistä johtuen materiaalia päivitetään ja lisätään sivustolle jatkuvasti. Lopullisesti malli valmistuu kesän 2016 aikana.

Pääteesit

  • Toimenpiteet kohdennetaan 10:een keskeisimpään kosteusriskiin.
  • Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
  • Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta.

Mikä on Kuivaketju10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuksena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkittävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Riskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen toteuttaa hankkeen toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella varmistetaan esimerkiksi se, että suunnittelutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden mukaisesti.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnitteluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijat päivittävät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy suoritetun todentamisen.

Rakennusprosessin eri vaiheisiin kohdennetun opastuksen Kuivaketju10:n käyttämiseksi löydät ”Toimintaohjeet”-osiosta.

Toimintaohjeet

Tilaaminen

Kuivaketju10:n käyttäminen alkaa aina tilaajan päätöksestä toteuttaa hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti. Päätöksen jälkeen tilaajan ensimmäinen tehtävä on kiinnittää hankkeeseen mukaan kosteuskoordinaattori, joka koordinoi tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteuttamista koko rakennushankkeen ajan. Tilaajan tulee sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa jo tarjouspyyntövaiheessa käytettävästä toimintamallista. Kuivaketju10:n käyttö tulee kirjata myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottoon realistinen aikataulu. Suunnittelijoiden ja urakoitsijan pitää pystyä yhdessä tilaajan kanssa arvioimaan aikataulun riittävyys suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan ja käytettäviin materiaali- ja rakenneratkaisuihin. Epärealistinen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi toimintamallin onnistumista.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löytyvät materiaaliosiosta.

Suunnittelu

Kuivaketju10:ssä suunnittelijoiden tehtävän ytimessä ovat Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje. Riskilistaan on valittu kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, millaiset riskit yleensä realisoituvat suomalaisessa rakentamisessa. Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteusriskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskien huomioiminen tulee todentaa. Todentamisohje sisältää alustavat esimerkit riittävästä tavasta todentaa ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteutus työmaalla.

Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli koskee arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita. Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia samalla tavalla. Ensin he käyvät läpi Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen ja arvioivat niiden täsmäävyyden kyseiseen hankkeeseen. Tämän päivitystyön pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista ja todentamisohje, jotka hyväksytään yhdessä kosteuskoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa.

Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta käytetään suunnittelun tarkastuslistana. Tavoitteena on tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien toteuttamisesta. Suunnittelun loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä toteuttamiskelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi suunnittelijat perehdyttävät työmaalla työntekijät tehtyihin suunnitelmiin ja osallistuvat työmaakokouksiin, joissa käsitellään heidän suunnittelualojansa koskevia asioita.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löytyvät materiaaliosiosta.

Työmaatoteutus

Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta on pääurakoitsijalla. Urakoitsijan ensimmäisenä tehtävänä on käydä läpi Kuivaketju10:n periaatteet työmaalla työskentelevien työntekijöiden kanssa. Toimintamalliin tutustumisen jälkeen työntekijöiden täytyy saada kattava perehdytys Kuivaketju10-riskilistaan ja -todentamisohjeeseen, jotka on päivitetty kyseistä hanketta varten. Riskilistaan ja todentamisohjeeseen perehdyttämiseen osallistuvat urakoitsijan lisäksi suunnittelijat ja kosteuskoordinaattori.

Suunnittelijoiden päivittämässä riskilistassa ja todentamisohjeessa on esitetty työmaavaiheessa huomioitavat kosteusriskit. Urakoitsijan päätehtävä toimintamallin mukaan onkin todentaa ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteutus ohjeen mukaisesti. Dokumentointivelvoitteen avulla varmistetaan, että todentaminen tehdään määrätyllä tavalla ja oikeaan aikaan.

Todentamisvastuu tulee säilyä pääurakoitsijalla, vaikka riskikohtia sisältäviä työvaiheita suorittaisi esimerkiksi aliurakoitsija. Kokonaisvastuu todentamisesta täytyy määrittää yhdelle henkilölle. Suositeltava henkilö vastuutettavaksi on vastaava työnjohtaja, mikäli hän on pääurakoitsijan palkkaama. Tällöin työnjohtaja on päävastuussa todentamisesta ja dokumentoinnista, vaikka todentamisessa käytettäisiinkin esimerkiksi ulkopuolista kosteudenmittaajaa. Kosteuskoordinaattorin tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löytyvät materiaaliosiosta.

Käyttöönotto

Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa todennetaan ja dokumentoidaan todentamisohjeen mukaisesti, että käyttöönottovaiheeseen liittyvät riskilistan kohdat on toteutettu onnistuneesti. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin työmaavaiheessa tehty riskikohtien onnistuneen toteutuksen todentaminen ja dokumentointi.

Käyttöönoton toisessa vaiheessa arvioidaan lopullisesti Kuivaketju10:n onnistuminen hankkeessa. Arvioinnin suorittaa kosteuskoordinaattori yhdessä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Arvioinnin tulee perustua koordinaattorin raportointiin koko rakennusprosessin ajalta sekä urakoitsijan tekemään riskikohtien toteutuksen dokumentointiin. Toimintamalli on onnistunut, kun käyttöönoton päätteeksi voidaan todeta, että kaikki riskikohdat on onnistuttu torjumaan suunnittelussa, työmaavaiheessa ja käyttöönotossa.

Loppuyhteenvetona muodostetaan raportti, jossa käsitellään erityisesti toimintamallin onnistumista ja mahdollisia poikkeamia riskikohtien suunnitelmien ja toteutusten välillä. Korjaamattomien poikkeamien osalta pitää pystyä perustelemaan niiden merkityksettömyys tai esittämään käytön aikaiset seurantatoimenpiteet. Loppuraportin hyväksyvät kosteuskoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija. Onnistumisen myötä kohteelle voidaan hakea Kuivaketju10-statusta.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löytyvät materiaaliosiosta.

Käyttö

Jotta rakennus säilyy kuivana ja terveellisenä koko sen elinkaaren ajan, on toimintamallissa asetettu vaatimuksia myös rakennuksen ylläpidolle. Vaatimusten täyttämiseksi muodostaa kosteuskoordinaattori yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa rakennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-osion. Osioon sisällytetään kaikki Kuivaketju10-riskilistan riskikohdat, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä.

Huoltokirjan Kuivaketju10-osioon sisällytetyistä riskikohdista täytyy esittää vaadittavat säännölliset tarkastukset ja huollot sekä kunnossapitojaksot toimenpiteineen. Osioon pitää sisällyttää myös materiaalivalmistajan antamat ohjeistukset ylläpidosta. Kuivaketju10-osioon merkittyjen toimenpiteiden yhteydessä on esitettävä dokumentointiohjeistus samaan tapaan kuin Kuivaketju10-todentamisohjeessa.

Kuivaketju10-statuksen säilyminen edellyttää sitä, että toimintamallin toteutuminen käytön aikana arvioidaan uudelleen säännöllisesti. Ensimmäisen kerran arviointi suoritetaan ennen takuuajan päättymistä noin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löytyvät materiaaliosiosta.

Yhteystiedot

Oulun rakennusvalvonta Ympäristötalo, 1. krs
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu
Postiosoite: PL 83, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuivaketju10(at)ouka.fi

Yhteyshenkilöt:

Pekka Seppälä, rakennusvalvonnan johtaja
0447032721, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Sami Saari, projektipäällikkö
0505752942, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Eveliina Tackett, laatupäällikkö
0505772963, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Markku Hienonen, tarkastusinsinööri
0447032714, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Haluatko lisätietoja?

Laita meille viestiä niin olemme yhteydessä.