Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvauriota

Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa.

Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Tietoa aiheesta löytyy RALAn verkkosivuilta, josta löydät esimerkiksi Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän.

Pääteesit

  • Toimenpiteet kohdennetaan 10:een keskeisimpään kosteusriskiin.
  • Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
  • Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta.

Mikä on Kuivaketju10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen.

Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalinnoista. Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Rakennusprosessin eri vaiheisiin kohdennetun toimintaohjeistuksen Kuivaketju10:n käyttämiseksi löydät ”Toimintaohjeet”-osiosta.

Toimintaohjeet

Tilaaminen

Kuivaketju10:n käyttäminen alkaa aina tilaajan päätöksestä toteuttaa hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti. Päätöksen jälkeen tilaajan ensimmäinen tehtävä on kiinnittää hankkeeseen mukaan pätevä kosteuskoordinaattori, joka koordinoi tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteuttamista koko rakennushankkeen ajan. Vaativuudeltaan tavanomaisissa hankkeissa tilaaja voi itse toimia koordinaattorina suunnittelutyön alkamiseen asti. Tilaajan tulee sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa jo tarjouspyyntövaiheessa käytettävästä toimintamallista. Kuivaketju10:n käyttö tulee kirjata pakollisena vaatimuksena myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottoon realistinen aikataulu. Kokonaisaikataulun riittävyys täytyy arvioida koordinaattorin kanssa ensimmäisen kerran jo tilaamisvaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa aikataulun realistisuus täytyy arvioida uudelleen yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Aikataulun riittävyyttä pitää arvioida suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan, rakennuspaikkaan, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin. Epärealistinen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi toimintamallin onnistumista.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät tilaamisen ohjekortista.

Suunnittelu

Toimintamallin ytimessä ovat Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje. Riskilistaan on valittu kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, millaiset ongelmat yleisesti esiintyvät suomalaisessa rakentamisessa. Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteusriskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. Todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan tärkein työkalu Kuivaketju10:ssä. Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskit tulee torjua suunnitteluvaiheessa ”Suunnittelijan tarkistuslista” ja työmaavaiheessa ”Urakoitsijan tarkistuslista”.

Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli koskee arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita. Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia samalla tavalla. Ensin he käyvät läpi Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen ja tarkentavat niiden sisällön hankkeen erityispiirteisiin. Kokonaisuudessaan riskilistalta voi poistaa kohtia vain, jos kyseistä kohtaa ei ole rakennettavassa hankkeessa lainkaan. Tämän arviointityön pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista ja todentamisohje, jotka hyväksytään yhdessä kosteuskoordinaattorin kanssa.

Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta käytetään suunnittelun tarkistuslistana. Tavoitteena on tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien toteuttamisesta. Esimerkiksi ulkoseinän vesitiiveyteen liittyvät haasteet aukkojen, läpivientien ja liittymien yhteydessä täytyy pystyä ratkaisemaan suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä toteuttamiskelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi suunnittelijat perehdyttävät työmaalla pääurakoitsijan työmaaorganisaation tehtyihin suunnitelmiin ja osallistuvat työmaakokouksiin, joissa käsitellään heidän suunnittelualojansa koskevia asioita.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät suunnittelun ohjekortista.

Työmaatoteutus

Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta on pääurakoitsijalla. Hänen vastuullaan on antaa kaikille työmaan työntekijöille perehdytys Kuivaketju10:iin. Perehdytyksessä tulee käydä läpi vähintään toimintamallin perusperiaatteet ja todentamisohjeessa oleva Urakoitsijan tarkistuslista. Työntekijöiden tulee tuntea työvaiheet, joiden onnistunut toteutus tullaan todentamaan.

Suunnittelijoiden tarkentama todentamisohje sisältää Urakoitsijan tarkistuslistan, jossa esitetään riskejä sisältävät työvaiheet, joiden onnistunut toteutus täytyy todentaa ja dokumentoida. Urakoitsija päätehtävä Kuivaketju10:ssä onkin todentaa tarkistuslistan mukaisesti työvaiheiden onnistuminen. Dokumentointivelvoitteen avulla varmistetaan, että todentaminen tehdään määrätyllä tavalla ja oikeaan aikaan.

Kokonaisvastuu todentamisesta täytyy määrittää yhdelle henkilölle, joka hyväksytetään kosteuskoordinaattorilla. Vastuutettavalla henkilöllä täytyy olla riittävästi resursseja tehtävän hoitamiseen. Valittu henkilö on pääurakoitsijan puolelta vastuussa siitä, että työvaiheiden onnistuminen todennetaan tarkistuslistan mukaisesti.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät työmaatoteutuksen ohjekortista.

Käyttöönotto

Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen tehtävät ovat samat kuin työmaatoteutuksessa. Pääurakoitsijan tärkein tehtävä on todentaa ja dokumentoida riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus todentamisohjeessa olevan Urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti. Lista sisältää nimenomaan käyttöönottovaiheeseen liittyviä riskikohtia.

Käyttöönoton toisessa vaiheessa arvioidaan lopullisesti, kuinka hyvin toimintamallin toteutuksessa on onnistuttu. Arviointi perustuu koordinaattorin seurantaan ja raportointiin koko hankkeen ajalta sekä Urakoitsijan tarkistuslistan mukaiseen dokumentointiin. Onnistuneelle hankkeelle voidaan hakea Kuivaketju10-statusta.

Loppuyhteenvetona muodostetaan raportti, jossa käsitellään toimintamallin onnistumista ja mahdollisia poikkeamia riskikohtien suunnitelmien ja toteutusten välillä. Korjaamattomien poikkeamien osalta pitää pystyä perustelemaan niiden merkityksettömyys tai esittämään käytön aikaiset seurantatoimenpiteet. Loppuraportin hyväksyvät tilaaja, kosteuskoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät käyttöönoton ohjekortista.

Käyttö

Jotta rakennus säilyy kuivana ja terveellisenä koko sen elinkaaren ajan, on toimintamallissa asetettu vaatimuksia myös rakennuksen ylläpidolle. Vaatimusten täyttämiseksi muodostaa kosteuskoordinaattori yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa rakennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-osion. Osioon sisällytetään kaikki Kuivaketju10-riskilistan riskikohdat, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä.

Huoltokirjan Kuivaketju10-osioon sisällytetyistä riskikohdista täytyy esittää vaadittavat säännölliset tarkastukset ja huollot sekä kunnossapitojaksot toimenpiteineen. Osioon pitää sisällyttää myös materiaalivalmistajan antamat ohjeistukset ylläpidosta. Kuivaketju10-osioon merkittyjen toimenpiteiden yhteydessä on esitettävä dokumentointiohjeistus samaan tapaan kuin todentamisohjeen Urakoitsijan tarkistuslistassa.

Kuivaketju10-statuksen säilyminen edellyttää sitä, että toimintamallin toteutuminen käytön aikana arvioidaan uudelleen säännöllisesti. Ensimmäisen kerran arviointi suoritetaan ennen takuuajan päättymistä noin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät käytön ohjekortista.

Riskilista ja todentamisohje

Toimintamallin ytimessä ovat Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje. Riskilistaan on valittu kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, millaiset ongelmat yleisesti esiintyvät suomalaisessa rakentamisessa. Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteusriskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. Kuivaketju10-riskilista ei kata kaikkia olemassa olevia kosteusriskejä, vaan se on läpileikkaus tämän päivän merkittävimmistä kosteusriskeistä. Tulevaisuudessa listaa voidaan joutua päivittämään, jos valittujen riskikohtien merkittävyys esimerkiksi vähenee.

Todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan tärkein työkalu Kuivaketju10:ssä. Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskit tulee torjua suunnitteluvaiheessa ”Suunnittelijan tarkistuslista” ja työmaavaiheessa ”Urakoitsijan tarkistuslista”. Suunnittelijan tarkistuslista tarjoaa eri alojen suunnittelijoille yksityiskohtaisen listan asioista, jotka tulee esittää suunnitelmissa riskien torjumiseksi. Urakoitsijan tarkistuslistassa käydään läpi keinot, joilla riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus tulee todentaa ja dokumentoida.

Materiaalia:

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan hankkeeseen valitsema suunnittelijoista ja urakoitsijoista täysin riippumaton asiantuntijataho. Hankkeessa, joissa tilaaja ja urakoitsija ovat sama toimija, tulee kosteudenhallintakoordinaattori palkata tilaajaorganisaation ulkopuolelta. Koordinaattorin päätehtävä on valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista koko rakennusprosessin ajan. Tämän onnistumiseksi kosteudenhallintakoordinaattorin tulee tuntea käytettävä Kuivaketju10-toimintamalli ja hänellä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus tehtävän suorittamiseen.  Koordinaattorin tehtävä on suositeltavaa määrittää taholle, joka on hankkeessa muutenkin mukana.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortista.

Rakennusvalvonta

Kuivaketju10 on vahvasti tilaajavetoinen toimintamalli. Rakennusvalvonnan rooli on pitää asiaa esillä ohjaus-, tuki- ja yhteistoiminnan keinoin. Olennaista on asiasta kertominen riittävän aikaisessa vaiheessa rakennushanketta, viimeistään ennen suunnittelusopimusten tekemistä. Tilaajien kiinni saaminen riittävän aikaisin, voi edellyttää joiltakin osin toimintakulttuurin muutosta. Ensimmäistä yhteydenottoa rakennusvalvonnan ja tilaajan välillä on kehitettävä ja joskus aikaistettava.

Rakennusvalvonnan työtä toimintamalli tulee helpottamaan. Kuivaketju10 on oivallinen keino varmistaa esimerkiksi, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on edellytykset täyttää terveelliseen rakentamiseen liittyvät velvoitteensa.

Rakennusvalvonnan ohjekortti pohjautuu Oulun rakennusvalvonnassa tällä hetkellä käytössä oleviin rakennusvalvonnan prosesseihin ja sen eri kohtaamistilanteisiin. Kuivaketju10-toiminnot istutetaan kunkin rakennusvalvonnan nykyisiin toimintaprosesseihin, jolloin työmäärä ei merkittävästi lisäänny vaan jatkossa jopa vähenee.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät rakennusvalvonnan ohjekortista.

Yhteyshenkilöt

Sami Saari,
Rakentamisen Laatu RALA ry
0503009199
etunimi.sukunimi@rala.fi

Pekka Seppälä,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
0447032721
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Haluatko lisätietoja?

Laita meille viestiä niin olemme yhteydessä.